Zásady ochrany osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů

1.Obecná ustanovení

Tato politika zpracování osobních údajů byla zpracována v souladu s požadavky spolkového zákona ze dne 27. července 2006. Č. 152-FZ „O osobních údajích“ a určuje postup zpracování osobních údajů a opatření k zajištění bezpečnosti osobních údajů společnosti BayPro LLC (dále jen „Provozovatel“).

 1. Provozovatel stanoví jako svůj nejdůležitější cíl a podmínku pro realizaci své činnosti dodržování práv a svobod osoby a občana při zpracování jeho osobních údajů, včetně ochrany práv na soukromí, osobních a rodinných tajemství.
 2. Tato politika Provozovatele v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „Zásady“) se vztahuje na veškeré informace, které Provozovatel může obdržet o návštěvnících webových stránek https://bypro.cz
2. Základní pojmy používané v zásadách
 1. Automatizované zpracování osobních údajů – zpracování osobních údajů pomocí počítačového vybavení;
 2. Blokování osobních údajů – dočasné pozastavení zpracování osobních údajů (pokud není nutné zpracovávat osobní údaje);
 3. Webové stránky – soubor grafických a informačních materiálů, stejně jako počítačové programy a databáze, zajišťující jejich dostupnost na internetu na adrese https://bypro.cz;
 4. Informační systém o osobních údajích – soubor osobních údajů obsažených v databázích a informační technologie a technické prostředky zajišťující jejich zpracování;
 5. Personalizací osobních údajů se rozumí úkony, které nelze určit bez použití dodatečných informací, pokud tyto osobní údaje náleží určitému uživateli nebo jinému subjektu osobních údajů;
 6. Zpracování osobních údajů – jakákoli činnost (operace) nebo soubor akcí (operací) prováděných s využitím automatizačních nástrojů nebo bez použití takových nástrojů s osobními údaji, včetně shromažďování, zaznamenávání, systematizace, akumulace, ukládání, zušlechťování (aktualizace, změna), vyhledávání, použití, přenos (distribuce, poskytování, přístup), depersonalizace, blokování, vymazání, zničení osobních údajů;
 7. Provozovatel – státní orgán, obecní úřad, právnická nebo fyzická osoba, samostatně nebo společně s jinými osobami organizujícími a (nebo) zpracovávajícími osobní údaje, jakož i určující účel zpracování osobních údajů, složení zpracovávaných osobních údajů, úkony (operace) prováděné s osobními údaji;
 8. Osobní údaje – veškeré informace týkající se přímo nebo nepřímo konkrétního nebo určitelného uživatele webových stránek https://bypro.cz
 9. Uživatel – každý návštěvník webové stránky https://bypro.cz
 10. Poskytování osobních údajů – akce zaměřené na zveřejnění osobních údajů konkrétní osobě nebo konkrétnímu okruhu osob;
 11. Šíření osobních údajů – jakákoli činnost zaměřená na zpřístupnění osobních údajů na neurčitý okruh osob (přenos osobních údajů) nebo na seznámení s osobními údaji neomezeného počtu osob, včetně zveřejnění osobních údajů v médiích, umístění v informačních a telekomunikačních sítích nebo přístupu osobních údajů jakýmkoli jiným způsobem;
 12. Přeshraniční přenos osobních údajů – předávání osobních údajů na území cizího státu orgánu cizího státu, zahraniční fyzické nebo zahraniční právnické osoby;
 13. Zničení osobních údajů – jakákoli činnost, která má za následek nenávratné zničení osobních údajů s nemožností dalšího obnovení obsahu osobních údajů v informačním systému osobních údajů a (nebo) jejichž důsledkem je zničení fyzického nosiče osobních údajů.
3. Provozovatel může zpracovávat následující osobní údaje Uživatele
 1. Příjmení, křestní jméno;
 2. E-mailová adresa;
 3. Telefonní čísla;
 4. Rok, měsíc, datum a místo narození;
 5. Fotografie;
 6. Také na webu je shromažďování a zpracování neosobních dat o návštěvnících (včetně cookies) pomocí služeb internetové statistiky (Yandex Metrika a Google Analytics a další);
 7. Výše uvedená data jsou dále označována jako Politika sloučená obecným pojmem Osobní údaje.
4. Účel zpracování osobních údajů
 1. Účelem zpracování osobních údajů Uživatele je informovat Uživatele zasláním e-mailů.
 2. Provozovatel má rovněž právo zasílat Uživateli oznámení o nových produktech a službách, speciálních nabídkách a různých akcích. Uživatel může vždy odmítnout zasílání informačních zpráv zasláním e-mailu operátorovi info@byproweb.com s poznámkou „Odmítnutí informovat o nových produktech a službách a speciálních nabídkách“.
 3. Neosobní Uživatelská data shromážděná pomocí služeb internetové statistiky se používají ke shromažďování informací o akcích uživatelů na webu, ke zlepšení kvality stránek a jejich obsahu.
5. Právní důvody pro zpracování osobních údajů
 1. Provozovatel zpracovává osobní údaje Uživatele pouze v případě, že je Uživatel vyplní a / nebo zasílá Uživatel samostatně prostřednictvím speciálních formulářů umístěných na stránkách https://bypro.cz Vyplněním příslušných formulářů a / nebo zasláním Vašich osobních údajů Provozovateli Uživatel souhlasí s těmito Pravidly.
 2. Operátor zpracovává neosobní data o Uživateli v případě, že je to povoleno v nastavení prohlížeče Uživatele (je povoleno uchovávání cookies a používání technologie JavaScript).
6.Pořadí shromažďování, ukládání, přenosu a dalších typů zpracování osobních údajů

Bezpečnost osobních údajů zpracovávaných Provozovatelem je zajištěna prováděním právních, organizačních a technických opatření nezbytných k úplnému naplnění požadavků platných právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů.

 1. Provozovatel zajišťuje bezpečnost osobních údajů a přijímá veškerá možná opatření k zabránění přístupu k osobním údajům neoprávněných osob.
 2. Osobní údaje Uživatele nebudou nikdy za žádných okolností předány třetím osobám, s výjimkou případů souvisejících s prováděním stávající legislativy.
 3. V případě zjištění nepřesností v osobních údajích je Uživatel oprávněn je aktualizovat samostatně, a to zasláním oznámení Provozovateli na e-mailovou adresu Provozovatele na adresu info@byproweb.com označenou „Aktualizace osobních údajů“.
 4. Termín pro zpracování osobních údajů je neomezený. Uživatel může kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů zasláním oznámení Provozovateli prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu Provozovatele info@byproweb.com označenou „Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů“.
7. Přeshraniční přenos osobních údajů
 1. Před zahájením přeshraničního předávání osobních údajů je provozovatel povinen zajistit, aby cizí stát, na jehož území je plánováno předávání osobních údajů, zajišťoval spolehlivou ochranu práv subjektů údajů.
 2. Přeshraniční přenos osobních údajů na území cizích zemí, které nesplňují výše uvedené požadavky, lze provést pouze tehdy, je-li písemný souhlas subjektu osobních údajů o přeshraničním přenosu jeho osobních údajů a / nebo plnění smlouvy, jíž je subjekt osobními údaji.
8.Závěrečná ustanovení
 1. Uživatel může obdržet jakékoli vysvětlení týkající se otázek týkajících se zpracování jeho osobních údajů kontaktováním Provozovatele prostřednictvím e-mailu info@byproweb.com.
 2. Tento dokument bude odrážet všechny změny v politice zpracování osobních údajů Provozovatele. Zásady jsou platné na dobu neurčitou, dokud nejsou nahrazeny novou verzí.
 3. Aktuální verze Politiky je volně dostupná na internetu na adrese https://bypro.cz/privacy-policy/.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

TOP